Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Rok 2021 zapytanie ofertowe zakup i dostawa ryb, warzyw i owoców mrożonych

22.11.2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. Bł. R. Chylińskiego

ul. Słowackiego 11

95-050 Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki, dnia 22.11.2021r.

 

 

     MOPS.271.37.2021

                                                           ZAPROSZENIE

                                                          do złożenia oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., 95-050 ul. Słowackiego 11 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1119 ze zm.).

 Przedmiotem zamówienia jest:

,,Zakup i dostawa ryb, warzyw i owoców mrożonych na potrzeby  kuchni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim'' ul. Słowackiego 11 w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. (z wyłączeniem okresu 01.07.2022r. - 31.07.2022r.)''

Kod CPV: 15220000-6, 1581000-8, 15331170-9

1.  Wielkości podane w załącznikach są wielkościami szacunkowymi (przewidywalnymi).

W wyliczeniu ilości podanych w tabelach Zamawiający opierał się na ilościach   prognozowanych w okresie następnych 10 miesięcy.  Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu, a tym samym wartość w okresie trwania zobowiązania może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od bieżących potrzeb wynikających z opracowanych jadłospisów, zmniejszenia się lub zwiększenia ilości osób korzystających z obiadów, wzmożonej zachorowalności, nieobecności i innych przyczyn, sytuacją związaną z Covid-19, możliwości finansowych Zamawiającego i innych.

2. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w ofercie są ilościami służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste ilości zamawianych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania  Zamawiającego, jednak łączna wartość nie przekroczy całkowitej oferty Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

3. Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:

a) posiadać odpowiednie specyfikacje lub atesty,

b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę produkcji, datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,

c) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,

d) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów,  jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do,  terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

6. Wykonawca   jest  zobowiązany do uznania reklamacji wad  ukrytych  dostarczonych   produktów
 i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz zwrotu produktów przeterminowanych, nieświeżych
w terminie uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z Zamawiającym.

7. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur VAT.

8. Realizacja zamówienia: od 01.01.2022r. do  31.12.2022r. (z wyłączeniem okresu od 01.07.2022r. do 31.07.2022r.)

9.  Podstawą wyrobu oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.

10. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (sekretariat@mopskonstantynow.pl)  do dnia   30.11.2021 r., do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki , 95-050 ul. Słowackiego11 w sekretariacie. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszego zaproszenia, a także powinien podać szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia jako załącznik do oferty.

W ofercie należy ująć koszty dostawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.                           

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej: tak/nie

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: tak/nie*

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu: 42 211 19 67 , e mail: sekretariat@mopskonstantynow.pl

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.                                                                                      

                                                                                

                                                                                      

 

DYREKTOR

                                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                  w Konstantynowie Łódzkim

/-/

Joanna Markiewicz

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zawiadomienie o wyniku postępowania do pobrania PDF

Utworzono dnia 01.12.2021, 14:54

formularz ofertowy

Utworzono dnia 22.11.2021, 14:31

Zaproszenie

Utworzono dnia 22.11.2021, 14:31

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny