Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Rok 2021 Zapytanie ofertowe warzywa i owoce (UNIEWAŻNIONE)

24.11.2021r.

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., 95-050 ul. Słowackiego 11 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1119 ze zm.).
 Przedmiotem zamówienia jest:
,,Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych i przetworzonych na potrzeby  kuchni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim'' ul. Słowackiego 11 w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. (z wyłączeniem okresu 01.07.2022r. - 31.07.2022r.)''


Kod CPV: 03221000-6
1.  Wielkości podane w załącznikach są wielkościami szacunkowymi (przewidywalnymi).
W wyliczeniu ilości podanych w tabelach Zamawiający opierał się na ilościach   prognozowanych w okresie następnych 10 miesięcy.  Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu, a tym samym wartość w okresie trwania zobowiązania może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od bieżących potrzeb wynikających z opracowanych jadłospisów, zmniejszenia się lub zwiększenia ilości osób korzystających z obiadów, wzmożonej zachorowalności, nieobecności i innych przyczyn, sytuacją związaną z Covid-19, możliwości finansowych Zamawiającego i innych.
2. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w ofercie są ilościami służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste ilości zamawianych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania  Zamawiającego, jednak łączna wartość nie przekroczy całkowitej oferty Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.
3. Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) posiadać odpowiednie specyfikacje lub atesty,
b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę produkcji, datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów,  jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do,  terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
6. Wykonawca   jest  zobowiązany do uznania reklamacji wad  ukrytych  dostarczonych   produktów
 i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz zwrotu produktów przeterminowanych, nieświeżych
w terminie uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z Zamawiającym.
7. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur VAT.
8. Realizacja zamówienia: od 01.01.2022r. do  31.12.2022r. (z wyłączeniem okresu od 01.07.2022r. do 31.07.2022r.)
9.  Podstawą wyrobu oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.
10. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (sekretariat@mopskonstantynow.pl)  do dnia   03.12.2021 r., do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki , 95-050 ul. Słowackiego11 w sekretariacie. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszego zaproszenia, a także powinien podać szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia jako załącznik do oferty.
W ofercie należy ująć koszty dostawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.                           
Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej: tak/nie
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: tak/nie*
Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu: 42 211 19 67 , e mail: sekretariat@mopskonstantynow.pl
Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.                                                                                      
                                                                                
                                                                                      

DYREKTOR
                                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                  w Konstantynowie Łódzkim
/-/
Joanna Markiewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Treść zaproszenia do pobrania PDF

Utworzono dnia 24.11.2021, 14:53

Formularz ofertowy do pobrania PDF

Utworzono dnia 24.11.2021, 14:54

Umowa do pobrania PDF

Utworzono dnia 24.11.2021, 15:35

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania do pobrania PDF

Utworzono dnia 06.12.2021, 12:29

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny