Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Rok 2021 zapytanie ofertowe nabiał i produkty mleczarskie

03.12.2021

MOPS.271.41.2021ZAPROSZENIE
do złożenia oferty


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., 95-050 ul. Słowackiego 11 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art.2 ust.1. pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1119 ze zm.).
Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup i dostawa nabiału, produktów mleczarskich na potrzeby kuchni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim” ul. Słowackiego 11 w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. (z wyłączeniem okresu 01.07.2022r. 31.07.2022r.).

 


KOD CPV: 15500000-3

1. Wielkości podane w załącznikach są wielkościami szacunkowymi (przewidywalnymi).
W wyliczeniu ilości podanych w tabelach Zamawiający opierał się na ilościach prognozowanych w okresie następnych 10 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu, a tym samym wartość w okresie trwania zobowiązania może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od bieżących potrzeb wynikających z opracowanych jadłospisów, zmniejszenia się lub zwiększenia ilości osób korzystających z obiadów, wzmożonej zachorowalności, nieobecności i innych przyczyn, sytuacją związaną z Covid-19, możliwości finansowych Zamawiającego i innych.
2. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w ofercie są ilościami służącymi do skalkulowania
ceny oferty, porównania oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rzeczywiste ilości zamawianych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak łączną wartość nie przekroczy całkowitej oferty Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.
3. Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) posiadać odpowiednie specyfikacje lub atesty,
b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę produkcji, datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
6. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz zwrotu produktów przeterminowanych, nieświeżych w terminie uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z Zamawiającym.
7. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur VAT.
8. Realizacja zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (z wyłączeniem okresu od 01.07.2022r. do 31.07.2022r.)
9. Podstawą wyrobu oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.
10. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (sekretariat@mopskonstantynow.pl) do dnia 13.12.2021r., do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki 95-050 ul. Słowackiego 11 w sekretariacie. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a także powinien podać szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia jako załącznik do oferty.
W ofercie należy ująć koszty dostawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.
Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej : tak/nie
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających :tak/nie*
Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub numerem telefonu: 42 211 19 67 , e -mail: sekretariat@mopskonstantynow.pl
Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

 


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim
/-/
Joanna Markiewicz

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zaproszenie ofertowe do pobrania PDF

Utworzono dnia 03.12.2021, 08:25

Formularz ofertowy do pobrania PDF

Utworzono dnia 03.12.2021, 08:26

Zawiadomienie o wyniku postępowania do pobrania PDF

Utworzono dnia 13.12.2021, 14:37

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny