Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Zespół interdyscyplinarny

 

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY CI POMÓC!
Jesteś ofiarą przemocy? Szukasz pomocy?

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY jest to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwałą Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dnia 23 grudnia 2010 r., w której przyjęto warunki funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konstantynowie Łódzkim.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez;

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
    w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przede wszystkim Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022 – 2026.

Wiele osób, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.

Jednak należy wiedzieć, że:

Nic nie usprawiedliwia przemocy !!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Nawet po wielu latach można szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE! Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie ma powodu, by się wstydzić. 

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat /ścigane z urzędu/.

 

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493).

 

 RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienia podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

ZAPAMIĘTAJ !!!

Przemoc raz zastosowana powtarza się. Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania albo przyjmują role ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości. Dzieci potrzebują oparcia i spokoju! Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i możliwości podejmowania decyzji niż faktu przebywania w domu, gdzie zdarzała się przemoc i poniżanie.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Podjęcie decyzji o opuszczeniu domu lub czasowym odejściu ze związku, w którym ma miejsce przemoc może być trudne. Potrzeba czasu, żeby poczuć się gotowym. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją, np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Policją – ktoś stamtąd może Ci pomóc ułożyć bezpieczny plan.

 

Pracownikiem zajmujący się problemem przemocy w rodzinie w MOPS jest:

 

Ilona Kostrzewska

 

specjalista

pracy socjalnej

 

Konstantynów Łódzki

ul. Sucharskiego 1/3

 

42 211 50 58

663 980 083

 

Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12.00 - 16.00

9.00 - 17.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

11.00 - 15.00

 adres e-mail: i.kostrzewska@mopskonstantynow.pl

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Policja 112 / Straż Pożarna 112/ Pogotowie 112
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11 Tel: 42 211 19 67 oraz ul. Sucharskiego 1/3 Tel: 42 211 50 58
Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 4   Tel: 42 211 10 07
Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel: 800 120 002

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny