Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Fundusz alimentacyjny

Wzór wniosku o fundusz alimentacyjny można pobrać wchodząc na stronę:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Fundusz alimentacyjny

Pomoc państwa w postaci funduszu alimentacyjnego adresowana jest do: osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia 18 roku życia,
  2. do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  3. bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł (przy ustaleniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń z funduszu alimentacyjnego), od 01 pażdziernika 2020r. - 900,00zł a po przekroczeniu kryterium dochodowego, świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczonego progu (zasada złotówka za złotówkę).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

Fundusz przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej. 

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości alimentów. 

Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 października kończy 30 września. Wnioski w sprawie funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

Osoba, która pobrała niezależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.


Nienależnie pobrane świadczenie - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

  • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
  • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
  • wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości  otrzymanych w tym okresie alimentów.


Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia udostępnia organ właściwy wierzyciela.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny