Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Świadczenia niepieniężne

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna udzielana jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Udzielana jest również rodzinom i osobom nie korzystającym ze świadczeń pomocy  społecznej. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być świadczona także na rzecz społeczności lokalnej w celu zapewnienia  współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.


 

ZAPEWNIENIE POSIŁKU 

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków. Wskazana pomoc realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące, w szczególności, zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom jeżeli:

1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie.

2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 1164,00 zł.


 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust.1-7 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również świadczone osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza.

Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

1. rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną,

2. warunki mieszkaniowe,

3. sytuację rodzinną i materialną,

4. uwarunkowania środowiskowe,

5. wydolność opiekuńcza rodziny Kryteria dochodowe osoby lub rodziny ustala się w oparciu o zasady przyjęte w ustawie o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

1. pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,

2. mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,

3. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całkowitej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi na wniosek zainteresowanego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ustala się zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.


 

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom pomocy społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i Gminę.

Pobyt w  domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w domu w wysokości nie wyższej niż 70% swojego dochodu.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy, z dochodów dziecka, 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

- przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.


 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom samotnym, bezdomnym z terenu Gminy oraz osobom zmarłym na terenie Gminy, którym rodzina nie jest w stanie zorganizować pochówku lub brak jest rodziny. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.


 

OPŁACANIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane jest za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od kwoty kryterium dochodowego w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie ma ubezpieczenia z innych tytułów oraz nie pobiera emerytury lub renty.


 

OPŁACANIE SKŁADKI  NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, osobie pobierającej zasiłek stały, osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacanie składki jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


 

UDZIELENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia i posiłku jeżeli jest tego pozbawiona:

  • udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku

  • pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny