Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Klauzula informacyjna Działu pomocy społecznej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

   


Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim  reprezentowanym przez Dyrektora, mający siedzibę przy ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Ł.
 
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@mopskonstantynow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia  19 sierpnia  1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w części dotyczącej przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, w części dotyczącej zapewnienia opieki nad uczniem niepełnosprawnym w trakcie transportu do placówki oświatowej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji publicznej, komornik, kuratorzy, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, placówki służby zdrowia, poradnie, zakłady karne, banki, urzędy pocztowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.

Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne.

Podawanie przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim  danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów  określonych w pkt 3 oraz zgodnie z przepisami prawa i określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,  następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.

Posiada Pani/Pan z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

 • prawo ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny