Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

13.01.2021r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim
ogłasza stały nabór na:
opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


I. Zakres podstawowych zadań:

Opiekun prawny:
- opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
- zabezpieczenie – w miarę możliwości – bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
- doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
- reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej sprawuje nadzór na osobą, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem prawnym lub kuratorem może zostać osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,,
- niepozbawiona praw publicznych,
- niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
- posiadająca nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora, dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna/kuratora.


Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:
- która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
- wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
- wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
- wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Zgodnie z art. 162 § 1 i § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie pokrywana się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.


III. Wymagane dokumenty:

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/ kuratora,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” prosimy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesłać na adres: ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@mopskonstantynow.pl


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 211-50-58.
Informacji udziela kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego/kuratora decyduje Sąd.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin  zakończenia naboru.

Podstawa prawna:
art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami),
art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 oraz art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1359)

 

Do pobrania:

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego, kuratora PDF

Klauzula - nabór ciągły na opiekunów prawnych PDF

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny