Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Dodatek węglowy

 

DODATEK WĘGLOWY


 
Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.


Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

3. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten wypłacany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.


Wniosek o wypłatę dodatku można pobrać:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, pl. T. Kościuszki 8,
 • Sekretariat MOPS, ul. J. Słowackiego 11,
 • Kancelaria Urzędu Miejskiego, ul. Zgierska 2.


Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, pl. T. Kościuszki 8.


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


UWAGA!
Wniosek należy złożyć wraz z potwierdzeniem o zgłoszeniu lub wpisaniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB, które wydaje Urząd Miejski, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 5, ul. Zgierska 2.
 

Informacja o przyznaniu świadczenia:


Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
Dodatek wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wątpliwości dotyczących gospodarstwa domowego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez upoważnionych pracowników. Niewyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek do pobrania w PDF

Utworzono dnia 17.08.2022, 13:43

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny