Usługi społeczne i socjalne



Dział Usług Społecznych i Socjalnych 95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Słowackiego 11, tel. (42) 211 13 16

Kierownik: Anna Pietrzak

Godziny przyjęć: pn - pt w godzinach 8:00 – 16:00, wt – 9:00 – 17:00.

Dział Usług Społecznych i Socjalnych jest jedną z komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim im. Bł. Rafała Chylińskiego.

W skład działu wchodzą:

·Ośrodek Dziennego Pobytu

·Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Bezdomnych Kobiet z Dziećmi.

·Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.


Ośrodek Dziennego Pobytu jest placówką o charakterze dziennym, zapewniającą zakwaterowanie w ciągu dnia i jeden gorący posiłek ( obiad ) za odpłatnością według ustalonych stawek. Zajmuje się prowadzeniem działalności opiekuńczej i kulturalnej poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, ruchowych, terapię zajęciową, pomoc w załatwianiu ważnych spraw osobistych, urzędowych, dostęp do prasy, TV, uczestnictwo w społeczności lokalnej i inne.

Do Ośrodka Dziennego Pobytu przyjmowane są osoby starsze, chore, niepełnosprawne, samotne, niezaradne życiowo, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, mieszkaniowej, mające problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bez dochodu.

Ośrodek Dziennego Pobytu czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00 ( wtorki 9:00 – 17: 00 )

Uczestnictwo w życiu Ośrodka Dziennego Pobytu ma zapobiegać izolacji osób starszych, niepełnosprawnych i promować aktywny styl życia.


Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona – podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Schronisko działa w oparciu o Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim ( Uchwała Rady Miejskiej w Konstantynowie Ł. z dnia 30 września 2004 r. Nr XX/188/04, oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

Schronisko realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych obejmujących w szczególności:

·udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym,

·zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej,

·prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej i terapeutycznej na rzecz podopiecznych.

Pobyt w schronisku ma na celu pomoc każdemu mieszkańcowi odnaleźć miejsce w społeczeństwie i uzyskać pełną samodzielność poprzez pracę, całkowitą abstynencję, czynny udział w życiu wspólnoty oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.


Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z dziećmi przeznaczone jest w szczególności dla bezdomnych matek z dziećmi do lat 18, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do lat 25.

MOPS dysponuje 5 miejscami noclegowymi dla kobiet i 3 łóżeczkami dla małych dzieci.

Schronisko czynne jest całodobowo. Nie spełnia funkcji stałego miejsca zamieszkania. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają bezdomne matki z małymi dziećmi. Przyjęcie do Schroniska poprzedzone jest wywiadem środowiskowym. Dział Pomocy Środowiskowej mieści się przy ul. Sucharskiego 1/3- tel. (42) 211 50 58. Decyzję administracyjną o przyjęciu do placówki wydaje Dyrektor MOPS lub upoważniona osoba.

Pobyt w Schronisku jest bezpłatny, lecz od osób posiadających dochód pobierana jest odpłatność według ustalonych stawek.

Czasookres przebywania w Schronisku – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rodzaj udzielanych świadczeń:

-zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych ( zapewnienie 1 gorącego posiłku, bezpiecznego schronienia, podstawowych środków higieny osobistej, czystej pościeli, odzieży),

-zameldowanie na pobyt czasowy,

-praca socjalna, poradnictwo ( pomoc w załatwianiu spraw osobistych, rodzinnych, urzędowych, mieszkaniowych, pomoc w dostępie do leczenia wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień, pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu należnych świadczeń,

-pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym,

zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, społecznych.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przeznaczone jest dla osób, które nie są nigdzie zameldowane, często nie posiadają żadnych źródeł dochodu, najczęściej uzależnionych od alkoholu, będących w konflikcie z prawem.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Konstantynowie Łódzkim czynne jest całodobowo. Nie spełnia funkcji stałego miejsca zamieszkania. Dysponuje 7 miejscami noclegowymi.

Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby bezdomne i bez źródła utrzymania z terenu gminy Konstantynów Łódzki. Pobyt w schronisku jest bezpłatny, lecz od osób posiadających dochód pobierana jest odpłatność według ustalonych stawek. Czasookres przebywania w Schronisku – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rodzaj udzielanych świadczeń:

-zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych ( zapewnienie 1 gorącego posiłku, bezpiecznego schronienia, podstawowych środków higieny osobistej, czystej pościeli, odzieży),

-zameldowanie na pobyt czasowy,

-praca socjalna, poradnictwo ( pomoc w załatwianiu spraw osobistych, rodzinnych, urzędowych, mieszkaniowych, pomoc w dostępie do leczenia wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień, pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu należnych świadczeń,

-pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym,

-zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, społecznych.

Przyjęcie do Schroniska poprzedzone jest wywiadem środowiskowym. Dział Pomocy Środowiskowej mieści się przy ul. Sucharskiego 1/3- tel. (42) 211 50 58.

Decyzję administracyjną o przyjęciu do placówki wydaje Dyrektor ośrodka lub upoważniona osoba.