Projekty POKLProjekt "Siedmiomilowy krok" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. realizuje projekt ,,Siedmiomilowy krok" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt realizuje Biuro Projektu we współpracy z pozostałymi działami ośrodka.

Biuro Projektu

Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Sucharskiego 1

tel. 42 211 50 58, tel. kom. 692 898 570

e-mail: projekt7mil@gmail.com

Koordynator projektu mgr Małgorzata Kuśmierczyk,

Osoba ds. promocji, monitoringu i ewaluacji projektu mgr Izabela Gołygowska,

Osoba ds. rozliczeń projektu mgr Aneta Bińczyk tel. 42 211 19 67

Osoba ds. zamówień publicznych mgr Bożena Włodarczyk tel. 42 211 67 43


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. kontynuuje realizację projektu systemowego pn. ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 60 osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy KŁ i upowszechnienie pracy socjalnej przez jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz 7 dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015r.

Uczestnikami projektu jest 60 osób (43K/17M), z czego w 2014r. - 38 osób (27K/11M), w tym 31 nowych uczestników (23K/8M), 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013r. podnoszących wykształcenie; 2015r. – 22 osoby (16K/6M), w tym 10 osób (8K/2M) nowych uczestników i 12 osób (9K/3M) kontynuujących udział z czego podnoszących wykształcenie 4 osoby (2K/2M).

W wyniku prowadzonej od 03 stycznia do 26 lutego 2015r. rekrutacji przez 9 pracowników socjalnych została wyłoniona grupa 10 os. (8K/2M) podopiecznych uczestników projektu oraz stworzona lista rezerwowa 2 os/K. W miesiącu marcu zawarto kontrakty socjalne. Do PUP wystosowana została lista uczestników i form wsparcia celem konsultacji grupy docelowej. W trakcie rekrutacji przestrzegano zasady równości szans, w tym równości płci, rekrutacja bezpośrednia prowadzona była zarówno do kobiet, jak i mężczyzn zgłaszających się do ośrodka. W styczniu 2015r. zawarto kontrakty socjalne z 12 kontynuującymi uczestnikami z 2014r. oraz w marcu zawarte zostały kontrakty socjalne z 10 nowymi uczestnikami, osoby te podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie.

Uczestnicy skierowani zostali na szkolenia:

-trening kompetencji wychowawczych w okresie od 12.03 - 24.04.2015r.;

-terapia indywidualna, średnio po 9h na uczestnika, ogółem 170h;

-trening umiejętności negocjacyjnych w okresie od 14.04 – 12.05.2015r.;

-warsztaty z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym 07.05 – 15.06.2015r.;

-kurs ,,Obsługa komputera z Internetem – podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL” 06.05 – 18.06.2015r.;

-wsparcie ze strony asystenta 4 rodziny okres I – V 2015r.;

-od stycznia do czerwca 2015r. 4 osoby kontynuują naukę w LO dla Dorosłych


Trwa realizacja projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie kwiecień – wrzesień 2014 r. uczestnicy projektu uczestniczyli w następujących szkoleniach:

31 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Warsztaty motywacji umiejętności społecznych i osobistych;

 • 31 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Doradztwo zawodowe grupowe - warsztaty diagnozy zawodowej oraz poradnictwo indywidualne;
 • 29 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Poradnictwo specjalistyczne o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinnego służące przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy;
 • 29 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Obsługa komputera z Internetem – podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL;
 • 12 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Podstawy obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i minimum sanitarnym.

Ponadto czworo uczestników projektu kontynuuje zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym w LO dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje w 2014 roku siódmą edycję projektu ,,Siedmiomilowy krok”. W miesiącu marcu zakończyliśmy rekrutację, do jego udziału zrekrutowano 31 osób, kontynuuje udział 7 osób.

Uczestnicy od kwietnia korzystają ze wsparcia w zakresie:

*warsztatów motywacji umiejętności społ. i osobistych celem przywrócenia samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy

*doradztwa zawodowego grupowego w formie warsztatów diagnozy zawodowej i poradnictwa indywidualnego

*podnoszenie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym - LO dla Dorosłych

Kolejny etap to szkolenia z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym, poradnictwo prawne i kurs komputerowy.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2014 r. na stanowisko asystenta rodzinnego w ramach realizowanego w 2014 r. projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Ogłoszenie do pobrania: (do pobrania.PDF)
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

TYTUŁ PROJEKTU: „Siedmiomilowy krok”

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Rekrutacja prowadzona w okresie 10.01.2014 r. – 28.03.2014 r.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Zajęcia z beneficjentami będą prowadzone w okresie: 01.04.2014 r. – 19.12.2014 r.

Przewidziane w projekcie działania mają na celu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, zdobywanie umiejętności niezbędnych do poruszania się na otwartym rynku pracy, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne.

 • Działania projektu:
 • -przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych,
 • -wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy,
 • -przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. obsługa wózków jezdniowych, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych itp.
 • -podstawy obsługi komputera z Internetem

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 10.01.2014 r. do 28.03.2014 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej przy ul. Sucharskiego 1.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z rejonowymi pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16, wtorek 9 – 17 w MOPS ul. Sucharskiego 1 tel. 42 211 50 58.

Koordynator Dyrektor MOPS

Małgorzata Kuśmierczyk Paweł Sibiński


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył w 2013 roku szóstą edycję projektu ,,Siedmiomilowy krok”. Uczestnicy w ramach działań podejmowanych w projekcie mogli skorzystać ze wsparcia w formie:

*wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych doradztwa zawodowego grupowego warsztaty diagnozy zawodowej

*warsztaty motywacji umiejętności społ. i osobistych

*wsparcia ze strony asystenta rodzinnego, który swoim wsparciem objął 5 rodzin,

*Kurs ,,Obsługa komputera z Internetem - podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL"

*Kurs ,,Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej"

*Kurs ,,Podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym"

*Kurs ,,Opiekunka domowa”

*Kurs ,,Księgowy ds. rachuby płac"

*Kurs ,,Kucharz z minimum sanitarnym"

*pokryto koszt pobytu 2 dzieci w przedszkolu na okres realizowanego kursu.

*Kurs ,,Podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym”

*podnoszenie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym - LO dla Dorosłych

*podnoszenie wykształcenia na poziomie policealnym – Policealna szkoła CKB ,,Żak”

Liczba uczestników, którzy w 2013 roku zakończyli udział w projekcie 30 (18K/12M). W 2014r. kontynuować udział w projekcie będzie 7 os (4K/3M) kontynuujących naukę, w tym 6 (3K/3M) poziom ponadgimn,1 os/K poziom policealny.Trwa realizacja projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie sierpień - październik uczestnicy projektu uczestniczyli w następujących szkoleniach zawodowych:

8 osób ukończyło szkolenie z zakresu Podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym
 • 9 osób ukończyło szkolenie z zakresu Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej
 • 4 osoby ukończyły szkolenie z zakresu Kucharz z minimum sanitarnym
 • 4 osoby ukończyły szkolenie z zakresu Księgowy ds. rachuby płac
 • 6 osób ukończyło szkolenie z zakresu Opiekunka domowa

Od początku roku siedmioro uczestników projektu kontynuuje zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym w LO dla Dorosłych oraz policealnym.

MOPS w Konstantynowie Łódzkim informuje, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od miesiąca stycznia – grudnia 2013r. 7 uczestników projektu podnosi wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym - LO dla Dorosłych i policealnym.

W okresie kwiecień - maj uczestnicy projektu biorą udział w następujących szkoleniach:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego celem jest:

 • podniesienie samooceny,
 • podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych,
 • zwiększenie aktywności własnej, podniesienie wiary w możliwości zmiany swojej sytuacji osobistej i społecznej;
 • nabycie/rozwój kompetencji społecznych

Doradztwo zawodowe - grupowe i poradnictwo indywidualne, którego celem jest:

 • pomoc w zidentyfikowaniu przez uczestników swoich mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy
 • podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny).

W miesiącu czerwcu 31 uczestników w 3 grupach skierowano na kurs Obsługa komputera z Internetem – podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL.


Biuro Projektu „Siedmiomilowy krok” informuje iż w dniu 22.03.2013 r. zakończony został proces rekrutacji uczestników/uczestniczek do Projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby i priorytety obu płci oraz w oparciu o rozmowy z klientami MOPS wyselekcjonowano grupę 33 osób chętnych do udziału w projekcie. Uczestników wyłoniono zgodnie z kryteriami zapisanymi we wniosku o dofinansowanie. Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Konstantynowa Łódzkiego, bezrobotnych, i/lub nieaktywnych zawodowo, i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających z pomocy społecznej.

Wobec uczestników zastosowane zostaną następujące instrumenty:

- instrument aktywizacji społecznej; warsztaty motywacji umiejętności społecznych i osobistych,

- instrument aktywizacji zawodowej tj. usługi wspierające aktywizację zawodową: indywidualne konsultacje doradcy zawodowego oraz grupowe warsztaty diagnozy zawodowej,

- instrument aktywizacji edukacyjnej np. uczestnictwo w zajęciach w ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnianiem wykształcenia,

- instrument aktywizacji zdrowotnej (w przypadku wystąpienia konieczności) – badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, uczestnictwo w terapii psychologicznej.

Zajęcia ruszają już w miesiącu kwietniu.Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

TYTUŁ PROJEKTU: „Siedmiomilowy krok”

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

Okres realizacji projektu: 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Rekrutacja prowadzona w okresie 02.01.2013r. – 22.03.2013r.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Zajęcia z beneficjentami będą prowadzone w okresie: 28.03.2013r. – 20.12.2013r.

Przewidziane w projekcie działania mają na celu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, zdobywanie umiejętności niezbędnych do poruszania się na otwartym rynku pracy, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne.

 • Działania projektu:
 • -przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych,
 • -przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. obsługa wózków jezdniowych, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych itp.
 • -podstawy obsługi komputera z Internetem

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 02.01.2013 r. do 22.03.2013 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej przy ul. Sucharskiego 1.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z rejonowymi pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16, wtorek 9 – 17 w MOPS ul. Sucharskiego 1 tel. 42 211 50 58.

Koordynator Dyrektor MOPS

Małgorzata Kuśmierczyk Paweł SibińskiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim zbliża się do tegorocznego finału realizacji projektu "Siedmiomilowy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym wsparciem w ramach projektu objętych zostało 33 nowych uczestników, natomiast od początku realizacji projektu łącznie 120 osób.

W bieżącym roku uczestnicy projektu mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia (określanych jako instrumenty aktywnej integracji), pomagających im między innymi:

• rozwiązać problemy osobiste i rodzinne,

• stawić czoła problemom życiowym,

• zdobyć pracę,

• podnieść kwalifikacje zawodowe,

• uniezależnić się od pomocy społecznej.

W zależności od potrzeb, predyspozycji, kwalifikacji oraz planów kariery zawodowej uczestnicy skorzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej:

doradztwo zawodowe - grupowe i poradnictwo indywidualne,

trening kompetencji wychowawczych,

trening kompetencji i umiejętności społecznych,

gospodarowanie czasem i budżetem domowym,

poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa pracy, rodzinnego i cywilnego

wsparcie ze strony asystenta rodzinnego,

uzupełnianie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym,

szkolenia zawodowe: posadzkarz/glazurnik, spawanie, obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym, obsługa wózków jezdniowych, opiekun domowy, makijaż permanentny, magazynier-fakturzysta, księgowy ds. rachuby płac, prawo jazdy kat. D, kucharz,

kurs komputerowy,

vouchery na usługę kosmetyczno-fryzjerską,

karnet na basen lub siłownię.

W ramach realizacji projektu jeszcze w grudniu przewidziane jest spotkanie z uczestnikami na zakończenie tegorocznego projektu, na którym uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w postaci „Wielkiego poradnika rodzinnego”, który posłuży utrwaleniu wiedzy z zakresu wszystkich szkoleń, w których uczestnicy brali udział oraz paczki z artykułami spożywczymi.

MOPS jest w trakcie pisania kolejnego wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym roku budżetowym.

Trwa realizacja projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu wrześniu 2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych w związku z realizacją projektu Siedmiomilowy krok”. Dla 30 uczestników projektu zostały zaplanowane następujące szkolenia zawodowe:

 1. Posadzkarz/Glazurnik

2.Opiekunka domowa

3.Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

4.Księgowy ds. rachuby płac

5.Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

6.Opiekunka dziecięca

7.Podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym

8.Elektromonter instalacji elektrycznych

9.Kucharz z minimum sanitarnym

10.Makijaż permanentny

11.Prawo jazdy kat. D dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B

Od września 2012 r. dziewięcioro nowych uczestników projektu rozpoczęło zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym w LO dla Dorosłych oraz policealnym.

W ramach działań o charakterze środowiskowym, dla uczestników projektu wraz z osobami towarzyszącymi, w miesiącach maj i czerwiec zorganizowano wyjazdy do kina w Łodzi. Kolejny wyjazd do kina planowany jest na wrzesień.
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie czerwiec - lipiec uczestnicy projektu biorą udział w następujących szkoleniach:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego celem jest:

 • podniesienie samooceny,
 • podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych,
 • zwiększenie aktywności własnej, podniesienie wiary w możliwości zmiany swojej sytuacji osobistej i społecznej;
 • nabycie/rozwój kompetencji społecznych

Doradztwo zawodowe - grupowe i poradnictwo indywidualne, którego celem jest pomoc w zidentyfikowaniu przez uczestników swoich mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy oraz podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny).

Trening kompetencji wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności rodzicielskich, wzmocnienie więzi rodzinnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,

sytuacja szkolna dziecka-trudności w nauce i sposoby radzenia sobie z nimi,

modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,

wywieranie wpływu wychowawczego na postawę i zachowanie dziecka,

wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Gospodarowanie czasem i budżetem domowym. Celem szkolenia będzie nabycie umiejętności gospodarowania pieniędzmi i budżetem domowym poprzez naukę prowadzenia budżetu domowego oraz wypracowanie własnych zasad zarządzania czasem.


Biuro Projektu „Siedmiomilowy krok” informuje iż w dniu 31.03.2012 r. zakończony został proces rekrutacji uczestników/uczestniczek do Projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby i priorytety obu płci oraz w oparciu o rozmowy z klientami MOPS wyselekcjonowano grupę 30 chętnych osób. Uczestników wyłoniono zgodnie z kryteriami zapisanymi we wniosku o dofinansowanie. Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Konstantynowa Łódzkiego, bezrobotnych, i/lub nieaktywnych zawodowo, i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających z pomocy społecznej.


Ogłoszenie o naborze do projektu ,,Siedmiomilowy krok” w Konstantynowie Łódzkim

Okres realizacji projektu: od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.
Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Konstantynowa Łódzkiego

Cel główny projektu:

 • Działania projektu:
 • -zawarcie 30 kontraktów socjalnych i kontynuowanie 3 kontraktów z 2011 r.,
 • -przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych oraz usług wspierających aktywizację zawodową,
 • -objęcie 3-6 rodzin wsparciem ze strony asystenta rodzinnego,
 • -trening podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców,
 • -przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. obsługa wózków widłowych, koparko-ładowarki, kadry-płace-sekretariat itp.,
 • -wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy,
 • -skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia w liceum dla dorosłych, szkołach policealnych.
 • -przewidywane jest dodatkowe wsparcie jak wyjazdy do kina, wyjazdowe szkolenia weekendowe i inne atrakcje.
 • Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 02.01.2012 r. do 16.03.2012 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej przy ul. Sucharskiego 1.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z rejonowymi pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16, wtorek 9 – 17 w MOPS ul. Sucharskiego 1 tel. 42 211 50 58.

  Koordynator projektu Dyrektor MOPS

  Małgorzata Kuśmierczyk Paweł Sibiński  Ogółem w 2011 r. zrekrutowanych zostało 40 osób, w tym 28 kobiet i 16 mężczyzn. Grupę docelową stanowią 26 osoby, w tym (20K/6M) oraz 5 osób z 2010r. (4K) kontynuujących udział w projekcie.

  Działania podejmowane w ramach projektu:

  1. Aktywna integracja

  §wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych (warsztaty motywacji i rozwoju umiejętności społecznych, poradnictwo indywidualne) w tym 2 wyjazdy integracyjne do Aquaparku FALA i Stadniny koni OLEŃKA.

  § uczestnicy (osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym) uczęszczali na trening umiejętności i kompetencji wychowawczych

  §w okresie 15.04-17.04.2011 r. zorganizowane zostało szkolenie wyjazdowe dla 26 osób- doradztwo grupowe-warsztaty diagnozy zawodowej w Brzezinach - "Hotel Nad Mrogą" oraz poradnictwo indywidualne.

  § wsparcie w formie szkolenia z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym,

  §poradnictwo prawne z zakresu prawa pracy, rodzinnego i cywilnego

  §szkolenia zawodowe: obsługa kas fiskalnych, kierowca wózków widłowych, spawanie, magazynier-sprzedawca, kurs z zakresu księgowości, obsługa komputera z Internetem, opiekun osób starszych,

  §podnoszenie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym,

  §wsparcie ze strony asystenta rodzinnego.

  2. Praca socjalna

  Zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego i upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej - realizacja kontraktów socjalnych przez 8 pracowników socjalnych

  3. Zasiłki i pomoc w naturze

  Wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w związku z uczestnictwem w projekcie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

  4. Działania o charakterze środowiskowym

  Dwukrotnie zorganizowano wyjazd do kina oraz zajęcia sportowe na basenie dla uczestników projektu wraz z rodzinami

  5. Promocja projektu

  § utworzenie strony internetowej MOPS – WWW.mopskonstantynow.pl,

  § rozmieszono plakaty w instytucjach współpracujących

  § zamieszczono informację o realizacji i przebiegu projektu w publikacji KAPITALNE MOŻLIWOŚCI

  § wizyty monitorujące w miejscu realizacji szkoleń mające na celu sprawdzenie przebiegu szkoleń, zgodności z umową, frekwencję uczestników na zajęciach, spełnienia wymogów promocji projektu i zamieszczenia informacji o fakcie współfinansowania szkolenia ze środków EFS

  § wydano komplety promocyjne zaopatrzone w logotypy.

  Od 2012 r. MOPS będzie kontynuował realizację projektu „siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizacja projektu obejmowała działania związane z przedsięwzięciami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu i podejmowane były zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu.

  Działania obejmowały:

  Zadanie 1 Aktywna integracja Do realizacji zadań w ramach aktywnej integracji zastosowano instrumenty aktywnej integracji. W ramach tego zadania 23 osoby objęte zostały wsparciem :

  1. wsparcie ze strony asystenta rodzinnego – 2 rodziny,
  2. poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych: warsztaty motywacji rozwoju umiejętności społecznych – 23 os. (19K/4M) oraz trening podnoszenia kompetencji wychowawczych - 14 os. (13K/1M)
  3. poradnictwo indywidualne rozwijające i doskonalące kompetencje osobiste – 2os. (K)
  4. umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu zarządzania czasem i budżetem domowym oraz prawa pracy, rodzinnego i cywilnego – 12 os. (11K/1M) ;
  5. konsultacje ze strony doradcy zawodowego grupowe i indywidualne aktywizujące do podejmowania decyzji zawodowych – 23 os. (19K/4M);
  6. podnoszenie wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, LO dla Dorosłych – 5 os. (K)
  7. sfinansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych w związku ze skierowaniem na kurs kucharz oraz wózki jezdniowe - 4 os. (2K/2M)
  8. szkolenia zawodowe zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju i zapotrzebowaniem na rynku pracy;

  ·Kurs kadry, płace, sekretariat – 2os. (K)

  ·Kurs obsługa komputera z Internetem - 6 os. (K)

  ·Kurs fakturowanie komputerowe z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym – 12 os.(K)

  ·Kurs operatora koparko – ładowarki – 1 os(M)

  ·Kurs kierowca wózków jezdniowych – 1 os.(M)

  ·Kurs kucharz – 2os. (K)

  ·Kurs fryzjerski – 2os. (K)

  ·Kurs kosmetyczny 1o – 2os. (K).


  Projekt ,,Siedmiomilowy krok realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  Celem projektu było zwiększenie potencjału społeczno zawodowego poprzez kompleksową pomoc merytoryczną, doradczą i psychologiczną osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, są długotrwale bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym.

  Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  ·zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych;

  ·przełamanie bierności życiowej osób i rozbudzenie zainteresowania pracą;

  ·poprawne kreowanie własnego wizerunku i podniesienie samooceny;

  ·zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (życiorys i list motywacyjny);

  ·podniesienie wiedzy o osobistych predyspozycjach zawodowych;

  ·poznanie zasad efektywnej komunikacji w relacjach społecznych;

  ·kształtowanie pozytywnej postawy w relacjach międzyludzkich;

  ·przezwyciężanie oporu wobec zmian.

  Uczestnikami projektu były osoby zamieszkałe w Konstantynowie Ł., korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, które nie pracują, są bezrobotne i długotrwale bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym. Grupę docelową projektu stanowiło 21 osób oraz 11 osób kontynuujących udział z 2008r., z którymi zawarto kontrakty socjalne.

  Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmowało:

  • przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w formie cyklu warsztatów psychologicznych, wyjazdu integracyjnego do Aqua Parku i SPA,
  • zorganizowanie usług wspierających aktywizację zawodową – spotkania z doradcą zawodowym,
  • przeprowadzenie szkoleń ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych umiejętności zawodowych – szkolenia i kursy zawodowe:

  - Kierowca wózków jezdniowych,

  - Operator koparko ładowarki,

  - Kurs na kwalifikację wstępną,

  - Kadry – płace -sekretariat,

  - Obsługa komputera z Internetem,

  - Kosmetyka z elementami wizażu,

  - Stylizacja paznokci,