Pomoc społecznaDział Świadczeń Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 11, tel. 42 211 19 67

Kierownik: Mirosława Płócienniczak

Godziny przyjęć: pn – pt w godz. 8°° - 16°°, wt w godz. 9°° - 17°°


e-mail: pomocspoleczna@mopskonstantynow.pl


Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Słowackiego 11 w Konstantynowie Łódzkim w
nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XII/91/11 z dnia 29.IX.2011r., nr XII/92/11 z dnia 29.IX.2011r. oraz nr XV/129/2011 z dnia 22.XII.2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim został upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego tj. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki od dnia 01.01.2012r.

Miejsce pobierania i składanie wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ul. Słowackiego 11

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej


Dział Świadczeń Pomocy Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, która realizuje świadczenia przyznane przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do zadań Działu Świadczeń Pomocy Społecznej należy:

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie świadczeń pomocy społecznej w systemie informatycznym „Pomost”.

2. Ustalanie potrzeb w zakresie aktualizacji i zmian w systemie „Pomost” oraz monitorowanie funkcjonowania tego systemu
w Ośrodku.

3. Tworzenie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznania świadczeń pomocy społecznej.

4. Sporządzanie list wypłat z zasiłków pomocy społecznej.

5. Planowanie potrzeb finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oraz sprawowanie nadzoru nad
prawidłowym wykorzystaniem budżetu.

6. Przygotowywanie informacji o stanie zaangażowania środków na pomoc społeczną wynikającym z wydanych decyzji
administracyjnych, z podziałem na poszczególne formy świadczeń.

7. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych oraz rocznych objętych zbiorem danych zarejestrowanych w
systemie „Pomost” oraz przekazywanie tych sprawozdań drogą elektroniczną do właściwych organów w zakresie pomocy
społecznej.

8. Sporządzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi rocznego sprawozdania z działalności MOPS.

9. Rozliczanie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji.

10.Rozliczanie i opisywanie faktur za wykonywanie świadczeń pomocy społecznej w formie usług pod względem legalności
i zgodności z wydanymi decyzjami.

11.Rozliczenie odpłatności za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie gorącego posiłku ( obiadu ) – zgodnie
z wydanymi decyzjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej.