Pomoc społecznaDział Świadczeń Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 11, tel. 42 211 19 67

Kierownik: Mirosława Płócienniczak

Godziny przyjęć: pn – pt w godz. 8°° - 16°°, wt w godz. 9°° - 17°°


e-mail: pomocspoleczna@mopskonstantynow.pl


Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Słowackiego 11 w Konstantynowie Łódzkim w
nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XII/91/11 z dnia 29.IX.2011r., nr XII/92/11 z dnia 29.IX.2011r. oraz nr XV/129/2011 z dnia 22.XII.2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim został upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego tj. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki od dnia 01.01.2012r.

Miejsce pobierania i składanie wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ul. Słowackiego 11

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej


Dział Świadczeń Pomocy Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, która realizuje świadczenia przyznane przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do zadań Działu Świadczeń Pomocy Społecznej należy:

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie świadczeń pomocy społecznej w systemie informatycznym „Pomost”.

2. Ustalanie potrzeb w zakresie aktualizacji i zmian w systemie „Pomost” oraz monitorowanie funkcjonowania tego systemu
w Ośrodku.

3. Tworzenie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznania świadczeń pomocy społecznej.

4. Sporządzanie list wypłat z zasiłków pomocy społecznej.

5. Planowanie potrzeb finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oraz sprawowanie nadzoru nad
prawidłowym wykorzystaniem budżetu.

6. Przygotowywanie informacji o stanie zaangażowania środków na pomoc społeczną wynikającym z wydanych decyzji
administracyjnych, z podziałem na poszczególne formy świadczeń.

7. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych oraz rocznych objętych zbiorem danych zarejestrowanych w
systemie „Pomost” oraz przekazywanie tych sprawozdań drogą elektroniczną do właściwych organów w zakresie pomocy
społecznej.

8. Sporządzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi rocznego sprawozdania z działalności MOPS.

9. Rozliczanie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji.

10.Rozliczanie i opisywanie faktur za wykonywanie świadczeń pomocy społecznej w formie usług pod względem legalności
i zgodności z wydanymi decyzjami.

11.Rozliczenie odpłatności za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie gorącego posiłku ( obiadu ) – zgodnie
z wydanymi decyzjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne

Wnioski na Stypendium Szkolne są do pobrania w MOPS w Konstantynowie Łódzkim ul. Słowackiego 11 w dziale Świadczeń Pomocy Społecznej od 20 sierpnia 2018 roku.


Wnioski należy składać do 15 września 2018. (TERMIN OSTATECZNY)Stypendium szkolne

Instrukcja dotycząca świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia – stypendium szkolnego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje na podstawie art. 90b ust. 3 i 90b ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

-uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

-wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenie pomocy materialnej – stypendium szkolne - przysługuje również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,

2)wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

Formy udzielania świadczenia – stypendium szkolne – w formie innej niż forma pieniężna:

1)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

3)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października. W uzasadnionych przypadkach wnioski można składać po upływie terminu. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły lub kolegium powinni niezwłocznie powiadomić Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego o ustaniu przyczyn które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium MENiS, stypendium Ministra Kultury.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Formularz do pobrania : wzór wniosku do stypendium szkolnego


Zasiłek szkolny

Instrukcja dotycząca świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia – zasiłku szkolnego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje na podstawie art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

1)uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dlamłodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych –

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2)wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnejz powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Formularz do pobrania : wzór wniosku do zasiłku szkolnego