Pomoc środowiskowaDział Pomocy Środowiskowej, ul. Sucharskiego 1/3, tel. 42 211 50 58

Kierownik: Urszula Radzik

wt w godz. 9°° - 17°°

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,

zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów udzielania pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym

wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa

nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowiaoraz ubezpieczenia społeczne

określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2)zasiłku celowego

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej

na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac

społecznie użytecznych.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za

dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty

uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach

o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie

zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem

tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia

społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi

w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu

z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym

za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik

prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje

się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu

tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi

przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny,

o którym mowa w/w zapisie, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji,

w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej

wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w

nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o

podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację

o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w

przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego

urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania

oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w

wysokości 207 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz

z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu

jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby

samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,

poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę

tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za

który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu

ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania

decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny

ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia

dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej

Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego

przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza

orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej

egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z

tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia

uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,

umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej

spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług

rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie

zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na

ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym

o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia

społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego

lub świadczenia przedemerytalnego.

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni

gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w

gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej

lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,

utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie

przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz

utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego

albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych

lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału

początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania

składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie

wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących

pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust.

7 i 8;

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym

mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.


Rejon nr 1

Specjalista pracy socjalnej

Specjaslista pracy socjalnej

mgr Ilona Kostrzewska

mgr Wioletta Cichura

Piłsudskiego - nieparzyste

8-go Marca

Łódzka

Daszyńskiego

Żeromskiego

Jesienna

Armii Krajowej

Konopnickiej

Warzywnicza

Krzywa

Spółdzielcza

Letniskowa

Nowa

Łużycka

Boczna

Orzeszkowej

Działkowa

Pl. Wolności - nr od 31 do 60

Kościelna

Polna

Krótka

Rszew - Legionowo

Ogrodowa

Rszewska

Słoneczna

Wiosenna

Zgierska - nieparzyste

Żabiczki

Łabentowicza

Rejon nr 2

Specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej

mgr Barbara Karbowiak

mgr Mirosława Krupińska

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cmentarna

Ignacew

Górna

Lutomierska

Józefów

Mała

Kątna

Mickiewicza

Kilińskiego

Mirosławice

Legionów

Sienkiewicza

Łaska

Wodociągowa

Norwida

Okołowicza

Gdańska

Rejon nr 3

Specjalista pracy socjalnej

Starszy pracownik socjalny

mgr Agnieszka Mordal

Dorota Grodzicka

Aleksandrowska

Słowackiego

Dąbrowa

Schronisko dla Bezdomnych

Dolna

Sucharskiego

Kaczeńcowa

Narutowicza

Kopernika

Plac Wolności od nr 1do nr 30

Kręta

Curie - Skłodowskiej

Moniuszki

NadJasienią

Nadrzeczna

Niesięcin

Pl. Kościuszki

Poprzeczna

Srebrna Dąbrowa

Zgierska -parzyste


Rejon nr 4

Starszy

specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej

mgr Małgorzata Kuśmierczyk

mgr IzabelaGołygowska

Piłsudskiego – parzyste

Bechcice

Zagajnikowa

Browarna

Srebrzyńska

Chmielna

Południowa

Jęczmienna

Piaskowa

Jana Pawła II

Osiedle Literatów

Kwiatowa

Langiewicza

Miodowa

Kolejowa

Nasienna

1 – go Maja

Piwna

Zacisze

Sadowa

Dąbrowska

Słodowa

PółnocnaZasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód

na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym

że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na

osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia

pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego

pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

5. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie

do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do

domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim

domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego

osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej

osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym

rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż

50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej

osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

4a. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym

pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu,

do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej

jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej

w ust. 4a nie częściej niż raz na 2 lata.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej

na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek

celowy.

1) Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a

także kosztów pogrzebu.

2) Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w

Narodowym Funduszu Zdrowia14) może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie

części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

3)Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

4)Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu

socjalnego.

Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacany niezależnie od

dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem

socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły

straty w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły

straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie

podlega zwrotowi;

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem

zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.


Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna –prokuratora.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą

się na następujące typy domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

niepełnosprawnych intelektualnie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę

za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby

w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej

dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku

wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o

przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego

kosztu utrzymania.

2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz,

prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie

później niż do dnia 31 marca każdego roku;

2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza

w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca

każdego roku;

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy

z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia

opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku

osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie

więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy

niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak

kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa

niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest

wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym

że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa

niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w

wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy

społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby wcześniej nie wymienione.

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w powyższych zapisach z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo

wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich

wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej,

ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie,

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe

w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje

dziecko.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane

również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

- Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

- Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres,

okres i miejsce świadczenia.

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim w dniu 30 września 2004 roku przyjęła uchwałę Nr XX/190/2004 w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania oraz w ośrodku wsparcia.

Dokumentami stanowiącymi podstawę wydania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych są:

  • 1)Wywiad środowiskowy,
  • 2)Wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do alimentacji,
  • 3)Zaświadczenia lekarza posiadającego aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawierające zlecenie wykonywania usług opiekuńczych bez wskazania ilości godzin, natomiast z określeniem w języku polskim faktycznego stanu zdrowia podopiecznego i jego potrzeb. O wymiarze usług ( ilości godzin) będzie decydował kierownik ośrodka we współpracy z lekarzem zlecającym usługę bądź lekarzem pierwszego kontaktu i rejonowym pracownikiem socjalnym,
  • 4)Oświadczenie podopiecznego zawierające wyrażenie zgody na odpłatność za wykonywaną usługę,
  • 5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • 6)Dowody potwierdzające wysokość osiąganego dochodu.

W decyzji określa się zakres świadczonej usługi, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności.

Zasady odpłatności określa tabela:

Kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność liczona od kosztu usługi w procentach u osoby samotnej

Odpłatność liczona od kosztu usługi w % u osoby w rodzinie i osoby samotnej posiadającej osoby zobowiązane do alimentacji

0 – 100%

101-150%

151-200%

201-250%

251-300%

Powyżej 300%

nieodpłatnie

5%

15%

40%

50%

100%

nieodpłatnie

10%

20%

40%

50%

100%

Osoby, u których wykonywana jest usługa w dni wolne od pracy, a posiadające osoby zobowiązane do alimentacji lub osoby w rodzinie, będą ponosiły odpłatność zwiększoną o 50% ustalonej stawki według ceny usługi wykonywanej w dni wolne od pracy.