Aktualne informacje znajdują się pod adresem www.konstantynow.naszops.plMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego 11,

tel. 42 211 19 67, fax 211 67 43

e-mail:

mopskonstantynow@wp.pl ; sekretariat@mopskonstantynow.pl

Dział księgowości e-mail: ksiegowosc@mopskonstantynow.pl

ESP: /MOPS_Konstantynow/SkrytkaESP


Dyrektor:Paweł Sibiński

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora MOPS:

wtorek w godz. 10°° - 12°°, w godz. 14°° - 16°°


Główny księgowy: Aneta Bińczyk

Godziny otwarcia ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8°° - 16°°,

wtorek  w godz. 9°° - 17°°,

piątek w godz. 7°° - 15°°

Godziny otwarcia kasy:


poniedziałek, środa, czwartek w godz. 9³° - 15°°,

wtorek  w godz. 9³° - 16°°,

piątek w godz. 9³°- 14°°.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2014 r. na stanowisko asystenta rodzinnego w ramach realizowanego w 2014 r. projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Ogłoszenie do pobrania: (do pobrania.PDF)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim od czerwca 2008r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Konstantynowa Łódzkiego, bezrobotnych, i/lub nieaktywnych zawodowo, i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających z pomocy społecznej.

W projekcie od 2008r. uczestniczyło ogółem 194 osób, w tym 138 kobiet i 56 mężczyzn. Na koniec 2013r. zakończyło udział 133 osoby, 98K/35M a kontynuuje 7 osób (4K/3M).

Kolejny nabór do udziału w projekcie prowadzony jest w okresie 10.01.2014r. do 28.03.2014r.

Głównym założeniem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśródosób wykluczonych społecznie z terenu Gminy KŁ i upowszechnienie pracy socjalnej przez jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS.

Poza tym przewidziane w projekcie działania mają na celu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, zdobywanie umiejętności niezbędnych do poruszania się na otwartym rynku pracy, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne.

Wobec uczestników stosowane są działania aktywizujące w formie:

-cykl warsztatów psychologicznych,

-indywidualne konsultacje doradcy zawodowego oraz grupowe warsztaty diagnozy zawodowej,

-szkolenie z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym,

-poradnictwo specjalistyczne o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, rodzinnego i cywilnego,

-szkolenia i kursy zawodowe np.: kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, opiekunka domowa, kurs księgowości, kucharz, prawo jazdy kat. B, D wraz z kwalifikacją wstępną, spawacz, posadzkarz – glazurnik, operator koparko ładowarki itp.

-kurs Podstawy obsługi komputera z Internetem,

-sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnianiem wykształcenia w LO dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim i szkole policealnej,

-wsparcie ze strony asystenta rodzinnego,

-badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.


Ogłoszenie o naborze do projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt pt. ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.
Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Konstantynowa Łódzkiego bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: rozwój aktywnej integracji wśród 30 osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Konstantynów Łódzki i upowszechnienie pracy socjalnej przez jednego kontynuującego zatrudnienie pracownika socjalnego oraz ośmiu dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

  • Działania projektu:
  • -zawarcie 30 kontraktów socjalnych i kontynuowanie 3 kontraktów z 2011 r.,
  • -przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych oraz usług wspierających aktywizację zawodową,
  • -objęcie 3-6 rodzin wsparciem ze strony asystenta rodzinnego,
  • -trening podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców,
  • -przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. obsługa wózków widłowych, koparko-ładowarki, kadry-płace-sekretariat itp.,
  • -wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy,
  • -skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia w liceum dla dorosłych, szkołach policealnych.
  • -przewidywane jest dodatkowe wsparcie jak wyjazdy do kina, wyjazdowe szkolenia weekendowe i inne atrakcje.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 02.01.2012 r. do 16.03.2012 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej przy ul. Sucharskiego 1.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z rejonowymi pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16, wtorek 9 – 17 w MOPS ul. Sucharskiego 1 tel. 42 211 50 58.

Koordynator projektu Dyrektor MOPS

Małgorzata Kuśmierczyk Paweł Sibiński2019.03.22

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

do pobrania .JPG


2019.03.04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-OSOBOWYCH

do pobrania:

treść ogłoszenia str. 1

treść ogłoszenia str. 2

treść ogłoszenia str. 3

oświadczenia kandydata

kwestionariusz osobowy2019.02.28

Informacja o wyniku naboru:

do pobrania .JPEG


2019.02.08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Do pobrania:

ogłoszenie strona 1

ogłoszenie strona 2

ogłoszenie strona 3

oświadczenie 1

oświadczenie 2